VIMCERTS 034 – Kết quả nghiệm thu hệ thống Dr.Air xử lý khí thải máy khắc Laser CMA-1080

Phiếu kiểm tra phân tích hệ thống xử lý khí thải Dr.Air cho dùng xử lý khí thải máy khắc sử dụng tia laser CMA-1080, kết quả xử lý đạt quy chuẩn QCVN 19:2009/BTNMT cột B & Cmax. Các thông số đo kiểm bao gồm :

  • Bụi tổng (mg/Nm3) phương pháp phân tích US EPA Method 5
  • Chỉ số NOx_NO2 (mg/Nm3) phân tích theo TCVN 7172:2002
  • Chỉ số CO (mg/Nm3) phân tích theo TCVN 7242:2003
  • Chỉ số CxHy* phương pháp phân tích theo US EPA Method 18

Địa điêm đo kiểm dự án :

  • Thôn Mạch Tràng – Xã Cổ Loa – Huyện Đông Anh – Hà Nội
  • Ngày kiểm tra : 18/12/2019
  • Đơn vị thực hiện : VIMCERTS 034

Phiếu kết quả phân tích

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

0901.856.888